Lliurement del Premi Guillem Cifré de Colonya a Xavier Vernetta per el llibre "El pare es un tarambana"